Báo cáo minh bạch 2013

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

 

BÁO CÁO MINH BCH

Năm 2013

 

1. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức quản lý và loại hình doanh nghiệp

 

Tên tổ chức kiểm toán được chấp thuận: Công ty TNHH Kiểm toán Russell Bedford KTC

Địa chỉ trụ sở chính: 140 đường Láng, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại 04 3 5625633 

Fax: 04 3 5625634 

Email: hanoi@russellbedford.vn

Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH có hai thành viên trở lên

 

Russell Bedford KTC (“KTC”), (tiền thân là Công ty kiểm toán và Tư vấn Doanh nghiệp KTC), là thành viên của Russell Bedford International, một mạng lưới toàn cầu bao gồm các công ty kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế và tư vấn doanh nghiệp độc lập. Là một trong những mạng lưới kiểm toán kế toán hàng đầu thế giới, Russell Bedford International có 460 chủ phần hùn, 5.000 nhân viên và 280 văn phòng tại hơn 90 quốc gia phát triển và đang phát triển thuộc châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông, châu Phi và châu Á Thái Bình Dương. Russell Bedford International là thành viên của Diễn đàn doanh nghiệp IFAC và là thành viên của EGIAN - mạng lưới các công ty kiểm toán Châu Âu. 

 

Có thể cung cấp các kinh nghiệm từ các dự án tương tự trong lĩnh vực phát triển ở các nước đang phát triển nơi RBI đang hoạt động tích cực. RBI cũng đảm bảo chất lượng của KTC thông qua việc kiểm tra chất lượng thường kỳ. 

 

Russell Bedford KTC tham gia các hoạt động chuyên môn của RBI và các cuộc hội thảo thường niên trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên của mạng lưới. 

 

Cơ cu t chc qun lý ca t chc kim toán được chp thun Hội đồng thành viên:

 1. Ông Phạm Duy Hưng – Chủ tịch 
 2. Ông Ngô Đức Long – Thành viên
 3. Bà Đỗ Thùy Linh – Thành viên
 4. Bà Nguyễn Khánh Ly – Thành viên
 5. Bà Thái Thị Vân Anh – Thành viên
 6. Ông Lê Quang Hải – Thành viên

 

Ban Giám đốc:

 1. Ông Phạm Duy Hưng – Giám đốc
 2. Bà Đỗ Thùy Linh – Phó Giám đốc
 3. Bà Thái Thị Vân Anh – Giám đốc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

 

Chi nhánh, văn phòng đại diện 

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 4, 162B Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, TP. HCM

Điện thoại: 08-6290 9980

Fax: 08-6290 9981

Email: hcm@russellbedford.vn

 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Duy Hưng – Giám đốc. 2          H thng kim soát cht lượng ni b

 

Hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ của Công ty tuân theo chuẩn mực kiểm soát chất lượng VSQC1.

 

Ban Giám đốc (BGĐ) KTC nhận thức rằng chất lượng là cốt yếu trong việc thực hiện hợp đồng dịch vụ. Ban Giám đốc KTC xác định chất lượng là yếu tố cạnh tranh, tất cả các nhân viên (bao gồm cả nhân viên kiểm toán và phi kiểm toán) cần phải nhận thức về chất lượng nghề nghiệp và chất lượng dịch vụ khách hàng.

 

Ban Giám đốc KTC xác định việc tăng cường văn hóa chất lượng trong nội bộ công ty. Nâng cao văn hóa nội bộ như thế cần bao gồm:

 

 1. Thiết lập các chính sách và thủ tục của công ty về đánh giá tình hình thực hiện công việc được giao, khen thưởng và cơ hội thăng tiến (bao gồm cả hệ thống các chính sách ưu đãi) liên quan đến cán bộ công ty và được thiết kế để thể hiện rõ cam kết tối ưu của công ty về chất lượng; và 
 2. Giao trách nhiệm cho các cán bộ lãnh đạo sao cho những vấn đề phải cân nhắc, xem xét mang tính thương mại không được đóng vai trò quan trọng hơn chất lượng công việc thực hiện;
 3. Cung cấp đủ nguồn lực cho công tác triển khai, lập, lưu giữ hồ sơ và hỗ trợ cho việc thiết lập các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng của công ty.

 

 

3. Danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận

STT

H và tên

S Giy chng nhn đăng ký hành ngh kim toán

1

Phạm Duy Hưng  

0801-2013-119-1

2

Đỗ Thùy Linh

0947-2013-119-1

3

Nguyễn Khánh Ly

1007-2013-119-1

4

Hoàng Thanh Tâm

1940-2013-119-1

5

Lê Quang Hải

0903-2013-119-1

6

Thái Thị Vân Anh  

1889-2013-119-1

7

Lê Thị Thanh Nhàn

1611-2013-119-1

8

Nguyễn Thị Bích Hồng

2504-2013-119-1

 

4. Nội dung, lịch trình và phạm vi thực hiện kiểm tra, soát xét đảm bảo chất lượng trong năm

 

 1. KTC đã thực hiện tự chấm điểm hồ sơ kiểm toán theo thang điểm của Đoàn kiểm tra chất lượng VACPA (công bố trên trang web VACPA): kiểm tra thông tin chi tiết trong hồ sơ kiểm toán chung & hồ sơ kiểm toán hiện hành. Thông qua đó phát hiện những vấn đề còn thiếu sót trong việc đánh giá rủi ro, thu nhập bằng chứng kiểm toán trong giai đoạn thực hiện kiểm toán; và
 2. Tham gia quá trình kiểm tra chất lượng theo ISQC1 do mạng lưới Russell Bedford

International tổ chức.

 

5. Danh sách đơn v có li ích công chúng đã được kim toán: Không

 

6. Thuyết minh về việc đảm bảo tính độc lập của tổ chức kiểm toán

 

Tất cả các nhân viên và thành viên ban giám đốc của công ty đều ký cam kết bảo mật vào đầu năm tài chính. Cam kết có hiệu lực trong vòng 1 năm.

 

Trước khi chấp nhận khách hàng mới, các thành viên Ban Giám đốc đều phải đánh giá tính độc lập của mình và Ban Giám đốc đối với khách hàng và ảnh hưởng (nếu có) đến tính độc lập của mình nếu chấp thuận khách hàng đó.

 

7. Thuyết minh v tình hình đào to và cp nht kiến thc cho kim toán viên hành ngh:

 

Công ty có chính sách yêu cầu kiểm toán viên được cập nhật theo chương trình của VACPA và tự cập nhật. Ngoài chương trình cập nhật bắt buộc của VACPA, công ty tổ chức tự cập nhật theo các nội dung sau:

 

 • Cập nhật về thuế
 • Cập nhật về chính sách kế toán
 • Cập nhật về kiểm toán

 

8. Các thông tin tài chính

 

 • Tổng doanh thu, trong đó: 
  • Doanh thu từ dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng: Không
  • Doanh thu dịch vụ khác:                          10.777.988.561 đồng

 

 • Lợi nhuận sau thuế TNDN:                                             895.816.080 đồng.

 

 • Thuế TNDN:                                                      317.168.861 đồng

 

 • Tình hình trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp:        53.684.664 đồng.

 

9. Thông tin v cơ s xác định thu nhp cho Ban giám đốc.

 

Thu nhập cho Ban Giám đốc được xác định theo quy chế tiền lương của Công ty.

           

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image