Cập nhật văn bản pháp luật - tháng 12 năm 2007

Quản lý thuế

1. Hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 23/11/2007 BTC ban hành TT 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành NĐ 24/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư áp dụng cho quyết toán thuế năm 2007.

 

2. Luật thuế thu nhập cá nhân

 

Ngày 05/12/2007 ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 được QH thông qua ngày 21/11/2007.

Theo đó, luật đã liệt kê các khoản thu nhập nằm trong diện chịu thuế như: thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công, thù lao; thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản... thu nhập từ trúng thưởng xổ số, trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại, trò chơi có thưởng, thu nhập từ tiền bản quyền, từ thừa kế, quà tặng... cũng nằm trong diện chịu thuế thu nhập.

Mức thuế khởi điểm bắt đầu phải chịu thuế thu nhập cá nhân là 4 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế, giảm trừ thêm cho mỗi người phụ thuộc 1,6 triệu đồng/tháng. Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế. Luật quy định biểu thuế lũy tiến từng phần với 7 bậc thuế tương ứng với 7 khoảng thu nhập tính thuế hàng tháng, trong đó mức thuế suất cao nhất 35% áp dụng với phần thu nhập tính thuế là 80 triệu đồng/tháng.


Có 14 khoản thu nhập được miễn thuế. Cách tính thu nhập chịu thuế đối với các khoản thu nhập cụ thể được quy định rõ kèm theo các thủ tục giải thích, chứng minh cần thiết. Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009.

 

Kế toán kiểm toán

1. Chế độ kế toán áp dụng đối với Sở Giao dịch chứng khoán

 

Theo TT số 132/2007/TT-BTC ban hành ngày 08/11/2007, BTC hướng dẫn: khi thu tiền, Sở GDCK phải sử dụng biên lai thu phí do BTC phát hành hay do Sở GDCK tự in và sử dụng theo quy định của pháp luật. Biên lai thu phí này phải được đính kèm với Bảng tính phí, lệ phí hoạt động giao dịch chứng khoán, niêm yết chứng khoán,... Đối với các khoản thu cung cấp dịch vụ do Sở cung cấp cho khách hàng phải sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật…

 

2. Chứng chỉ hành nghề kiểm toán, kế toán

 

Ngày 16/11/2007, Bộ trưởng BTC đã ban hành QĐ số 94/2007/QĐ-BTC về Quy chế thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán.

Theo đó, người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán và kiểm toán phải thỏa mãn các yêu cầu về: bằng cấp về chuyên môn và chứng chỉ ngoại ngữ, thời gian công tác thực tế trong lĩnh vực tài chính, kế toán,…Ngoài ra, người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán phải đạt tổng số điểm từ 25 điểm trở lên; với Chứng chỉ kiểm toán viên là 38 điểm trở lên.

Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán có giá trị pháp lý để đăng ký hành nghề kiểm toán, hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành về hành nghề kiểm toán, hành nghề kế toán, nếu bị mất sẽ không được cấp lại…

 

3. Tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

 

BTC đã ban hành QĐ 98/2007/QĐ-BTC ngày 03/12/2007 về Quy chế tổ chức bồi dưỡng và cấp chính chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

Luật quy định điều kiện cho các học viên tham dự khóa bồi dưỡng kế toán trưởng, điều kiện cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức đào tạo các khóa học này. Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng có giá trị sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm kế toán trưởng lần đầu theo quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật Kế toán. Những người có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đã đủ điều kiện và được bổ nhiệm làm kế toán trưởng 1 lần thì Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đó vẫn có giá trị để bổ nhiệm kế toán trưởng từ lần thứ hai trở đi, trừ khi khoảng thời gian không làm kế toán trưởng giữa 2 lần bổ nhiệm đã quá 5 năm.

 

Quản lý doanh nghiệp

1. Chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng

 

TT 09/2007/TT-BXD ban hành ngày 02/11/2007 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Theo đó, tuỳ theo điều kiện cụ thể của dự án đầu tư xây dựng công trình, đồ án quy hoạch xây dựng, chi phí thuê tư vấn nước ngoài được ước tính trong tổng mức đầu tư của dự án theo một trong các cách sau: (1) Theo chi phí của loại công việc tư vấn của các dự án đầu tư xây dựng công trình, của các đồ án quy hoạch xây dựng tương tự do tư vấn nước ngoài đã thực hiện; (2) Theo tỉ lệ % của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư của dự án, (3) Theo đơn giá một đơn vị diện tích (hoặc dân số) của đồ án quy hoạch xây dựng.

Việc ước tính chi phí thuê tư vấn nước ngoài theo tỉ lệ % dựa trên cơ sở phạm vi, nội dung công việc tư vấn cần thuê tư vấn nước ngoài thực hiện và các thông tin liên quan đến chi phí tư vấn của các dự án đầu tư xây dựng công trình, đồ án quy hoạch xây dựng tương tự do tư vấn nước ngoài đã thực hiện... Giá hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài được xác định thông qua kết quả đàm phán, thương thảo giữa chủ đầu tư, cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch xây dựng với nhà thầu tư vấn nước ngoài.

 

2. Quy chế lựa chọn và giám sát các tổ chức tư vấn định giá

 

QĐ số 100/2007/QĐ-BTC ban hành ngày 06/12/2007 của BTC quy định: Các tổ chức trong nước đăng ký cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện về: kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan, có quy trình nghiệp vụ xác định giá trị doanh nghiệp phù hợp; tình hình hoạt động trong 02 năm gần nhất với thời điểm nộp hồ sơ xin thực hiện dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động cung cấp dịch vụ, tổ chức phải nắm rõ các trường hợp tổ chức tư vấn định giá không được thực hiện cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp, trách nhiệm của tổ chức tư vấn định giá về kết quả xác định giá trị doanh nghiệp.

Ngoài ra QĐ còn nêu rõ các quy định đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa trong việc thuê tổ chức tư vấn định giá và tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn định giá theo quy định hiện hành.

 

3. Thu hồi và xử lý tài sản cho thuê

 

Ngày 10/12/2007, NHNN, BCA và BTP đã ban hành TT liên tịch số 08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP hướng dẫn thu hồi và xử lý tài sản cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính.


TT quy định rõ quyền của công ty cho thuê tài chính, nghĩa vụ của bên thuê hay bên bảo lãnh (nếu có) trong trường hợp bên thuê không thanh toán tiền thuê, trình tự thực hiện cũng như những quy định về thủ tục, thời gian xử lý trong trường hợp này cũng được nêu rõ.

Tài chính – Ngân hàng

1. Thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần

 

Ngày 02/11/2007, Thống đốc NHNN đã ban hành QĐ số 40/2007/QĐ-NHNN về Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Theo đó, tổ chức tín dụng phải có ít nhất 50 cổ đông trong đó tối thiểu 3 cổ đông sáng lập là tổ chức có tư cách pháp nhân. Đồng thời, tổ chức phải thỏa mãn các quy định đối với cổ đông sáng lập là cá nhân phải, là tổ chức, là doanh nghiệp, là tổ chức tín dụng về các tiêu chí tài sản, tình hình hoạt động, địa vị pháp lý… của từng trường hợp cụ thể.

2. Quản lý giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết

 

Ngày 08/11/2007, Bộ trưởng BTC đã ban hành QĐ số 3567/QĐ-BTC về việc phê duyệt Phương án tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết.


Theo đó, các giao dịch chứng khoán chưa niêm yết phải tuân thủ các quy định về biên độ dao động giá, phương thức thực hiện, thời gian giao dịch, mức phí giao dịch, hiệu lực của các giao dịch. QĐ cũng đưa ra mức chế tài phạt trong trường hợp công ty chứng khoán mắc sai sót. QĐ này có hiệu lực kể từ ngày 08/11/2007.

 

3. Hướng dẫn mua cổ phần ngân hàng đối với nhà đầu tư nước ngoài

 

Ngày 29/11/2007, NHNN đã ban hành TT số 07/2007/TT-NHNN hướng dẫn thi hành một số nội dung NĐ số 69/2007/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam.


Theo đó, ngân hàng thương mại cổ phần chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện sau: có vốn điều lệ tối thiểu đạt 1.000 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu đến thời điểm đề nghị NHNN xem xét việc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài không lớn hơn 3%; kết quả kinh doanh năm liền kề trước năm bán cổ phần phải có lãi…


Ngoài ra, ngân hàng đó phải có Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành; hệ thống kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ của ngân hàng được thiết lập và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của NHNN Việt Nam…

 

Các chủ đề khác

1. Mức lương tối thiểu chung

 

NĐ số 166/2007/NĐ-CP ban hành ngày 16/11/2007 quy định: từ ngày 01/01/2008, mức lương tối thiểu chung để trả công cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường là 540.000 đồng/tháng…


Mức lương này không áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam mà chỉ áp dụng đối với: Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; công ty được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước...

 

2. Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương

 

Ngày 05/12/2007, BLĐTBXH đã ban hành TT số 28/2007/TT-BLĐTBXH sửa đổi bổ sung TT số 13/2003/TT-BLĐTBXH và 14/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 114/2002/NĐ-CP về tiền lương.


Theo đó, khoảng cách giữa các bậc lương phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, phát triển các tài năng; chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề thấp nhất bằng 5%... Tùy trình độ và tính chất của công việc mà mức lương cũng được tính khác nhau. Lao động làm nghề, công việc đòi hỏi qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức tối thiểu vùng do CP quy định. Với lao động làm việc trong nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của nghề, công việc có điều kiện lao động bình thường…


Bên cạnh đó, các khoản phụ cấp lương hoặc áp dụng các chế độ phụ cấp lương do CP quy định phải đăng ký cùng hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải đăng ký hệ thống thang, bảng lương với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trước khi công bố áp dụng.


Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sau 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động phải xây dựng và đăng ký hệ thống thang, bảng lương. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động đã có thang, bảng lương thì trong thời hạn 3 tháng, tính từ 01/01/2008, phải thực hiện đăng ký hoặc tiến hành sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại hệ thống thang, bảng lương.

3. Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung, tối thiểu vùng: 

Ngày 05/12/2007, BLĐTBXH đã ban hành TT số 29/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.


Theo đó, việc tính mức lương và phụ cấp được thực hiện như sau: lấy hệ số lương cấp bậc theo chức danh nghề, công việc; hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ; hệ số lương chức vụ được xếp, phụ cấp lương, hệ số chênh lọêc bảo lưu (nếu có) nhân với mức lương tối thiểu chung 540.000 đồng/tháng.

Đối với lao động dôi dư thì trợ cấp mất việc làm cho thời gian làm việc trong khu vực nhà nước từ ngày 01/01/2008 trở đi và trợ cấp đi tìm việc làm được tính theo mức 540.000 đồng/tháng... Tiền lương trả cho người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Trường hợp công ty có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì tính bình quân gia quyền mức lương tối thiểu vùng và số lao động của các địa bàn đó.

Ngày 05/12/2007, BLĐTBXH đã ban hành TT số 30/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê lao động.


TT quy định: doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ được pháp luật quy định như tiền lương trả khi làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại…Lao động làm nghề, công việc đòi hỏi qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức tối thiểu vùng.

Các TT này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008.

4. Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung

Ngày 10/12/2007, Bộ Nội vụ và BTC đã ban hành TT liên tịch số 05/2007/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/01/2008 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.


Theo đó, công thức tính mức lương, mức phụ cấp trong các trường hợp cụ thể được quy định rõ. TT này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2008.

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image